Scroll Top

Index

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Het contract
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten bij herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: Looptijd, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenprocedure
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: Kalenderdag;
 4. Doorlopende overeenkomst Doorlopende een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen;
 7. Modelformulier: het door de handelaar verstrekte modelformulier voor herroeping dat een consument kan invullen als hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de handelaar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor verkoop op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en handelaar elkaar tegelijkertijd in dezelfde ruimte ontmoeten.
 11. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Tutti Sensi B.V.

Aanslagsweg 22

7622LD Borne

Nederland

T (06)1990-1110

E info@tuttisensi.nl / info@kaffeespezialist.com

Kamer van Koophandel Enschede 88206467
Identificatienummer omzetbelasting NL864537918B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de handelaar zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Wanneer, in afwijking van het vorige lid, de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat hij door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden bijzondere product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de gunstigste toepasselijke bepaling.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden van kracht en wordt de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 6. Zaken die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Elke onduidelijkheid over de interpretatie of de inhoud van een of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden moet “in termen” van deze Algemene Voorwaarden worden uitgelegd.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden gebonden is, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 • Het aanbod kan worden gewijzigd. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een adequate beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het aangeven en betalen van de koffiebelasting. Landen zoals, maar niet beperkt tot: Duitsland, België en Denemarken. In Duitsland moet u uw invoer hier aangeven: Bundeszollverwaltung In België moet u uw invoer (binnen een week) hier aangeven: Federale Overheidsdienst Douane en Accijnzen Raadpleeg uw lokale douane voor invoerrechten.
 • In Duitsland moet u uw invoer hier aangeven: Federale Douane
 • Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in de offerte zijn indicatief en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • De begeleidende afbeeldingen zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 • Elk aanbod moet zodanige informatie bevatten dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele verzendkosten;
  • de wijze waarop het contract tot stand komt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn;
  • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs garandeert;
  • het bedrag van de vergoeding voor communicatie op afstand wanneer de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het normale basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na het sluiten ervan wordt gearchiveerd en zo ja, welke gegevens de consument kan inzien;
  • de wijze waarop de consument de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zo nodig herstellen voordat de overeenkomst wordt gesloten;
  • alle andere talen waarin de overeenkomst naast het Nederlands kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in het geval van een transactie op lange termijn.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het akkoord van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de handelaar passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De handelaar verstrekt de consument de volgende informatie bij het product of de dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  • het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen of een duidelijke vermelding van de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
  • de informatie in artikel 4, lid 3, van deze algemene voorwaarden, tenzij de handelaar deze informatie reeds vóór de sluiting van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
  • de voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In het geval van een doorlopende zakelijke transactie is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
 7. Elk contract wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de handelaar meegedeelde vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts zoveel uitpakken of gebruiken als nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Als de consument zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, moet hij de handelaar daarvan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in kennis stellen. De consument moet dit meedelen via het modelformulier of via een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld per e-mail. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugsturen. De consument moet de tijdige terugzending van de geleverde goederen bewijzen, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet heeft aangegeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt of het product niet aan de handelaar heeft teruggezonden, is de aankoop een feit.

Bij het verlenen van diensten:

 1. In geval van levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen ten minste 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de handelaar bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

 1. Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, komen ten hoogste de kosten van terugzending van de goederen voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, betaalt de handelaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terug. Voorwaarde is dat de goederen reeds door de webwinkelier zijn ontvangen of dat afdoende bewijs van de volledige terugzending kan worden geleverd. De terugbetaling geschiedt via dezelfde door de consument gebruikte betalingsmethode, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een andere betalingsmethode.
 3. In geval van schade aan het product door nalatigheid van de consument, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het product indien de handelaar niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt; dit moet gebeuren vóór de sluiting van de verkoopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De handelaar kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten als omschreven in de leden 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
  • die door de handelaar is bereid volgens de specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggegeven;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor individuele kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantactiviteiten of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten plaatsvinden;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de herroepingstermijn is verstreken;
  • op weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer variabele prijzen aanbieden voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze afhankelijkheid van schommelingen en het feit dat de genoemde prijzen indicatief zijn, worden in de offerte vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan indien zij berusten op wettelijke bepalingen of voorschriften.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer hiermee heeft ingestemd en:
  • zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of voorschriften; of
  • De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 6. Alle prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen een verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een garantie van de handelaar, fabrikant of importeur doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking en in perfecte staat worden teruggestuurd.
 4. De garantieperiode van de aannemer komt overeen met de garantieperiode van de fabrikant. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de contractant zijn behandeld en/of aan de verpakking zijn behandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van door de overheid gestelde of te stellen voorschriften met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle levertijden zijn bij benadering. De consument kan aan de genoemde voorwaarden geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding als bedoeld in lid 3 van dit artikel betaalt de handelaar het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terug.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering wordt duidelijk en begrijpelijk vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor vervangende artikelen. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte gemachtigde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 3. De consument kan de in de voorgaande leden bedoelde overeenkomsten sluiten:
  • beëindigen op elk moment en zijn niet beperkt tot beëindiging op een specifiek tijdstip of een specifieke periode;
  • tenminste zoals ze van hem zijn ontvangen;
  • altijd eindigen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft vastgesteld.

Uitbreiding

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
 2. In afwijking van het voorgaande lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en betrekking heeft op de regelmatige bezorging van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument bezwaar heeft tegen deze verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst betreffende de regelmatige levering van producten of diensten kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd indien de consument de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige, maar minder dan eenmaal per maand plaatsvindende levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst van bepaalde duur voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of testabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of testperiode.

Dure

 1. Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. In het geval van een overeenkomst inzake dienstverlening gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de handelaar te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de handelaar binnen 2 maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de handelaar binnen de termijn van 14 dagen met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in der minne kan worden geschikt, ontstaat een geschil dat onderworpen is aan de geschillenbeslechtingsprocedure.
 5. Bij klachten moet een consument eerst contact opnemen met de handelaar. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument aan de bevoegde instantie moeten worden betaald. Het is ook mogelijk om klachten te registreren via het Europese ODR-platform ( http://ec.europa.eu/odr ).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de contractant niet op, tenzij de contractant schriftelijk anders verklaart.
 7. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer de geleverde producten naar eigen keuze kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten koste van de consument komen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

The european commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which is accessible at https://ec.europa.eu/consumers/odr. We are not obliged nor willing to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.